Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


18 Jun 2009

SAMPAIKANLAH BERITA GEMBIRA KEPADA ORANG2 YANG BERIMAN...


Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 25 "Wa basysyiril ladziina aamanuu wa 'amilush shoolihaati anna lahum janaatin tajrii min tahtihal anhaar. Kullamaa ruziquu minhaa min tsamaratin rizqo qaaluu haadzalladzii ruziqnaa min qablu wa utuu bihi mutasyaabihaa wa lahum fiihaa azwajum mutahharatuw wahum fiiha khooliduun" (Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya). (QS Al-Baqarah: 25).
.
Setelah Allah menyebutkan azab dan siksaan yang telah disediakan untuk musuh-musuhNya, dari kalangan orang-orang yang celaka, iaitu orang-orang yang kafir kepadaNya dan rasul-rasulNya, lalu Dia menyambungnya dengan mengemukakan keadaan wali-waliNya dari kalangan orang-orang yang hidup sejahtera, iaitu mereka yang beriman kepadaNya dan rasul-rasulNya yang mereka membenarkan iman mereka dengan amalan soleh. Itulah makna penyebutan Al-Quran sebagai matsani, menurut pendapat ulama yang paling sahih (benar) iaitu penyebutan iman yang disertai dengan penyebutan kekufuran atau sebaliknya. Atau, penyebutan keadaan orang-orang yang bahagia kemudian disertai dengan penyebutan keadaan orang-orang yang sengsara atau sebaliknya. Kesimpulannya adalah penyebutan sesuatu dan kebalikannya. Adapun sesuatu dan kesamaannya disebut sebagai tasyabbuh (persamaan).
.
Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman: "Wa basysyiril ladziina aamanuu wa 'amilush shaalihaati anna lahum janaatin tajrii min tahtihal anhaar" (Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya). Disebutkan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yakni di bawah pepohonan dan bilik-biliknya/kamar-kamarnya. FirmanNya: "Kullamaa ruziquu minhaa min tsamaratin rizqa qaaluu haadzalladzii ruziqnaa min qablu" (Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.")
.
Dalam tafsirnya, As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa sahabat, mereka mengatakan: "Mereka diberi buah-buahan di dalam syurga, setelah mereka melihatnya, mereka pun berkata, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya di dunia." Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah, Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dan didukung oleh Ibnu Jarir. Mereka berkata: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mengenai ayat ini Ikrimah mengatakan: "Ertinya adalah seperti apa yang diberikan kelmarin."
.
Firman Allah SWT: "wa utuu bihi mutasyaabihaa" (Mereka diberi buah-buahan yang serupa). Mengenai penggalan ayat ini, Abu Ja'far ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abul al-'Aliyah, ia mengatakan, "Antara satu buah dengan yang lainnya terjadi kemiripan, tetapi memiliki rasa yang berbeza."
.
FirmanNya setelah itu: "wa lahum azwajum muthohharatun" (untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci). Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan: "Suci dari noda dan kotoran." Sedang firmanNya: "wa hum fiihaa khooliduun" (mereka kekal di dalamnya). Demikian itulah kebahagiaan yang sempurna. Dengan nikmat tersebut, mereka berada di tempat yang aman dari kematian sehingga (kenikmatan itu) tiada akhir dan tidak ada habisnya, bahkan mereka sentiasa dalam kenikmatan abadi dan selama-lamanya.
Semoga Allah SWT menghimpunkan kita bersama-sama dalam golongan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, lagi Maha Penyayang."
.
Wallahua'lam.
.

Tiada ulasan: