Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


28 Jun 2009

AMANAH


Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS Al-Ahzab:72)

Allah SWT juga berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS An-Nisa':58)

Rasulullah SAW pernah bersabda: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya." Dan hadis tanda orang munafiq yang tiga: "Apabila bicara ia bohong, apabila berjanji ia memungkiri, apabila diberi amanah ia berkhianat."

Sesungguhnya amanah adalah sesuatu yang besar. Langit, bumi dan gunung-gunung merasa khuatir dan takut untuk memikulnya, yang akhirnya dipikul oleh manusia. Orang-orang yang menunaikan amanah akan naik darjatnya ke darjat mu'minin muttaqin, dan orang yang mensia-siakan amanah akan turun ke asfalassafiliin (darjat yang paling rendah). Sesungguhnya amanah itu ada di dalam ibadah dan mu'amalat. Adapun amanah di dalam ibadah adalah kita menunaikannya.

Wahai kaum muslimin, dengan apa yang diwajibkan Allah kepadamu dengan ikhlas kepadaNya dan mengikuti RasulNya SAW tanpa adanya penambahan dan pengurangan, menjunjung tinggi segala perintah, menjauhi segala larangan, kamu takut kepada Allah secara sembunyi dan terang-terangan, kamu takut kepadanya di hadapan manusia dan semasa bersendirian, kerana Allah SWT mengetahui kerdipan mata dan apa yang disembunyikan hati, kamu menyembah Allah seolah olah kamu melihatNya, jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya DIA melihatmu, kamu mengaplikasikan dua kalimat syahadat, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah dan ber'umrah, dan kamu menunaikan apa yang diwajibkan kepadamu di hadapan Tuhanmu kerana ingin mendapatkan keredhaanNya dan kerana takut kemarahan dan kemurkaanNya. Maka siapa yang seperti itu maka sesungguhnya dia telah menunaikan amanah di hadapan Tuhannya dan mendapatkan kenikmatan yang abadi dengan izin Allah.

Dan adapun amanah di dalam mu'amalat, ruang lingkupnya sangatlah banyak, sebahagiannya adalah bahawa kamu bermu'amalah dengan manusia sebagaimana kamu menginginkan orang lain mempergaulimu seperti itu dari nasihat dan tutur kata, dan kamu memelihara hak-hak mereka yang berhubungan dengan harta ataupun bukan, dari tiap sesuatu yang diberi amanah kepadanya baik secara lafaz maupun 'urf (kebiasaan).

Amanah juga ada antara seseorang dan isterinya, maka diwajibkan kepada masing-masing memelihara yang lain pada harta dan rahsianya, maka janganlah menceritakan kepada seseorang tentang hal itu. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya sejahat-jahat manusia kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki laki yang berkumpul (bersetubuh) dengan isterinya, dan kemudian salah satu dari keduanya membuka rahsia yang lainnya."

Amanah juga ada antara seseorang dengan temannya, ia bercerita kepadanya tentang rahsianya yang ia ketahui bahawasanya ia tidak ingin orang lain mengetahui tentang hal itu kemudian ia berkhianat kepadanya, tidak menunaikan sesuatu yang diamanahkan kepadanya, membuka rahsianya, serta menceritakannya kepada orang lain.

Amanah juga ada dalam jual beli, sewa-menyewa, maka tidak boleh bagi peniaga mengkhianati pembeli dengan mengurangi sukatan atau timbangan, atau menambah harga atau menyembunyikan aib, atau menyamarkan aqad. Pembeli pun tidak boleh mengkhianati penjual dengan mengurangi harga, atau mengingkari, tidak mau membayar hutang padahal dia mampu (mumaathalah).

Orang yang menyewakan juga tidak boleh mengkhianati penyewa denga cara mengurangi harga atau mengingkarinya atau suatu mu'amalah yang merugikan penyewa baik itu berupa rumah, tempat, alat, atau yang ditunggangi (kenderaan).

Amanah juga terdapat dalam perwakilan dan kekuasaan, maka wajib atas wakil melakukan yang terbaik dan ia tidak boleh berkhianat kepada orang yang mewakilkan kepadanya (muwakkil) maka ia menjual barang milik muwakkil dalam perdagangannya lebih murah dari nilainya kerana bersubahat dengan pembeli. Atau ia membelikan barang untuk muwakkil di dalam pembeliannya lebih mahal dari harga semestinya kerana bersubahat dengan penjual.

Dan di dalam kekuasaan, setiap orang yang berkuasa atau sesuatu yang khusus atau umum, maka ia diberi amanah yang wajib ditunaikannya. Maka seorang qadhi adalah amin (orang yang diberi amanah), amir (penguasa) adalah amin, pemimpin-pemimpin pejabat dan pengarah adalah amin. Mereka wajib melakukan segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan mereka dengan yang lebih baik untuk kekuasaan mereka dan pada apa yang mereka diberi kekuasaan sebatas kemampuan mereka. Pengurus-pengurus anak yatim, masjid dan orang-orang yang diberi wasiat, mereka semua adalah amin, wajib melaksanakan amanah dengan yang lebih baik.

Ketahuilah bahawasanya sebahagian dari amanah ada yang berhubungan dengan kebudayaan pendidikan dan pengajaran. Maka wajib atas orang yang melaksanakan itu, baik itu pembuat-pembuat manhaj (dasar), ketua bahagian dan para pembimbing memelihara amanah dalam hal yang demikian itu dengan memilih manhaj yang benar serta pengajar pengajar yang baik, membekalkan para pelajar dengan ilmu dan amal, agama dan dunia, ibadah dan akhlak.
.
Dan sebahagian dari amanah adalah memelihara ujian dari permainan dan menganggap remeh, memelihara ujian dalam membuat soalan yang sesuai kemampuan siswa/i, pemikiran dan keilmuan. Kerana soalan-soalan itu kalau ternyata di atas kemampuan mereka menyusahkan dan menghancurkan mental mereka serta mensia-siakan seluruh tahun pelajaran mereka, dan kalau ternyata lebih rendah (mudah) dari kemampuan mereka maka soalan-soalan itu memudaratkan pada keilmuan mereka secara umum. Dan sebahagian dari memelihara ujian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah agar pengawas ujian tersebut cerdik dan tidak membiarkan satu kesempatan pun untuk meniru dan tidak bersubahat (memberi kesempatan) dengan kaum kerabatnya dan juga kepada anak temannya kerana mereka di sini adalah sama, semuanya sama-sama berada dalam tanggungjawab pengawas.

Memelihara ujian ketika memeriksa jawapan adalah dengan memeriksa lembaran jawapan dengan cermat dengan tidak melewati batas yang telah ditentukan dalam peraturan sehingga tidak menzalimi seseorang atas yang lainnya dan menempati seseorang kecuali di tempat yang semestinya. Sesungguhnya kita terhadap amanah di dalam ujian pada tiga tempat tadi (menulis soalan, mengawas, dan memeriksa) maka semua itu untuk kemaslahatan (kepentingan/kebaikan) semua umat, kemaslahatan ilmu, dan untuk kemaslahatan pelaksana ujian dengan menunaikan amanah atas mereka dan melepaskan tanggungjawab mereka dan untuk kebaikan siswa/i agar mendapatkan darjat keilmuan dan tidak adalah bahagian mereka hanya ada pada kertas yang mereka bawa atau gelaran yang tak ada maknanya dan juga adalah kemaslahatan ilmu sekiranya kuat dan bertambah-tambah kebenaran.

Ketika melaksanakan ujian, kita tidak mementingkan banyaknya siswa/i yang lulus, kerana mutu lebih penting dari jumlah. Kalau pencapaian mereka rendah pada tahun ini mereka akan bertambah baik pada tahun berikutnya sekiranya mereka selalu bersungguh-sungguh dan menyiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut.

Semoga Allah selalu memberi taufik kepada kita semua untuk menunaikan amanah dan melepaskan tanggungjawab. Dan semoga Allah memelihara kita dari mensia-siakannya dan meremehkannaya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mulia.

(Rujukan: Khutbah Syekh Marzuki Salim di Masjid Masjid Ar-Rahmah - Mekkah Mukarramah)

Tiada ulasan: