Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


08 Jun 2012

KEUTAMAAN BERSELAWAT KEPADA RASULULLAH S.A.W.


Sesungguhnya Allah SWT dengan kekuasaan-Nya telah mengutus Nabi Muhammad SAW dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk menyampaikan risalahNya, serta menjadikan Baginda rahmat bagi seluruh alam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa serta menjadikannya orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Seseorang hamba mestilah mentaatinya, menghormati dan melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak-haknya adalah Allah mengkhususkan baginya selawat dan memerintahkan kita untuk itu di dalam Al-Quran serta sunnah Nabi-Nya yang mulia (Hadis).

Menurut istilah Kamus Bahasa Melayu, selawat ditakrifkan sebagai: “Doa kepada Tuhan supaya dilimpahkan rahmat atas Nabi Muhammad (SAW).”


Pengertian Selawat dan Salam atas Nabi Muhammad SAW

Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS Al-Ahzab: 56)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: Maksud ayat ini adalah bahawa Allah SWT mengkhabarkan kepada hamba-hamba-Nya tentang kedudukan hamba dan nabi-Nya (Muhammad) di sisi-Nya di langit di mana malaikat-malaikat berselawat untuknya, lalu Allah SWT memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk berselawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam baik yang ada di atas mahupun yang ada di bawah.”

Ibnul Qayyim rahimahullah pula mengatakan dalam kitab Jalaul Afham’: Ertinya bahawa jika Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk rasul-Nya, maka hendaklah kalian juga berselawat dan salam untuknya kerana kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat.”

Banyak pendapat tentang pengertian selawat untuk Rasulullah SAW, dan yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah: Sesungguhnya selawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang berselawat untuk Baginda di sisi malaikat-malaikat yang dekat.” - Imam Bukhari meriwayatkannya dalam shahihnya dengan komentar yang kuat- Dan ini adalah mengkhususkan dari rahmat-Nya yang bersifat umum. Pendapat ini diperkuat oleh Syeikh Muhammad bin ‘Utsaimin.

Salam: Ertinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya, kerana dengan mendampingkan salam itu dengan selawat, maka kitapun mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhapuslah apa yang kita takutkan. Jadi dengan salam apa yang kita takutkan menjadi hilang dan bersih dari kekurangan dan dengan selawat maka apa yang kita inginkan menjadi terpenuhi dan lebih sempurna. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin ‘Utsaimin.


Hukum Selawat Untuk Rasulullah SAW

Menurut mazhab Hambali, selawat dalam tasyahhud akhir itu adalah termasuk di antara rukun-rukun solat.

Al-Qadhi Abu Bakar bin Bakir berkata: Allah SWT telah mewajibkan makhluk-Nya untuk berselawat dan salam untuk Nabi-Nya, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi yang wajib adalah hendaklah seseorang memperbanyakkan selawat dan salam untuk Baginda dan tidak melalaikannya.”


Saat-Saat Yang Disunatkan dan Dianjurkan Membaca Selawat dan Salam

1. Sebelum berdoa:

Fadhalah bin ‘Abid berkata: Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak berselawat untuk Nabi SAW, maka Baginda bersabda: “Orang ini tergesa-gesa.”, lalu Baginda memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya: “Bila salah seorang di antara kalian solat (berdoa) maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah lalu berselawat untuk nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan Hakim)

Dalam salah satu hadis disebutkan: Doa itu terhalangi, sehingga orang yang berdoa itu berselawat untuk Nabi SAW.” (HR Thabrani)

Ibnu ‘Atha berkata: Doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat; bila sesuai dengan sayap-sayapnya maka ia akan terbang ke langit; bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung; dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka ia akan berhasil.”

Adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kekhusyukan, dan ketergantungan hati kepada Allah SWT, sayap-sayapnya adalah jujur, waktu-waktunya adalah di saat sahur dan sebab-sebabnya adalah selawat untuk Rasulullah SAW.


2. Ketika menyebut, mendengar dan menulis nama Baginda:

Rasulullah SAW bersabda: Celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak berselawat untukku.” (HR Tirmidzi dan Al-Hakim)


3. Memperbanyak selawat untuknya pada hari Jumaat:

Dari ‘Aus bin ‘Aus berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdhal adalah hari Jumaat, maka perbanyaklah selawat untukku pada hari itu, kerana selawat kalian akan sampai kepadaku......(HR Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim)


4. Selawat untuk Rasulullah SAW ketika menulis surat dan apa yang ditulis selepas Basmalah:

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: Inilah saat-saat yang tepat untuk berselawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya. Dan tidak pula pada zaman awal. Lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hasyim (Daulah ‘Abbasiah) lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia.”

Dan di antara mereka ada pula yang mengakhiri bukunya dengan selawat.


5. Ketika masuk dan keluar masjid:

Dari Fatimah RA berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Bila anda masuk masjid, maka ucapkanlah: ”Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah, ya Allah selawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah kami dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu.”

Dan bila keluar dari masjid maka ucapkanlah itu, tapi (pada penggalan akhir) diganti dengan: “Dan permudahlah bagi kami pintu-pintu kurnia-Mu.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi)


Cara Selawat dan Salam Untuk Rasulullah SAW

Allah SAW berfirman: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Q.S. Al-Ahzab: 56)

Jadi yang utama adalah dengan menggandingkan selawat dan salam bersama-sama, dengan harapan agar doanya dapat dikabulkan oleh Allah SAW. Inilah bentuk selawat dan salam untuk Baginda SAW. Dari Abi Muhammad bin ‘Ajrah RA berkata: Rasulullah SAW keluar kepada kami, lalu saya berkata: “Wahai Rasulullah! Kami telah mengetahui bagaimana kami memberi salam kepadamu, maka bagaimana kami berselawat untukmu?” Maka Baginda bersabda: “Katakanlah: “Ya Allah! Berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkaulah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” (Muttafaqun ‘Alaihi)

Dan dari Abi Hamid As-Sa’id RA berkata: “Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu? Baginda menjawab: “Katakanlah: “Ya Allah! Berilah selawat untuk Muhammad, isteri-isteri dan keturunannya, sebagaimana Engkau memberi selawat untuk Ibrahim. Berkatilah Muhammad, isteri-isteri dan keturunannya, sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” (Muttafaqun ‘Alaihi)

Kedua hadis ini menunjukkan bentuk selawat yang sempurna untuk Rasulullah SAW.


Keutamaan Selawat dan Salam Untuk Rasulullah SAW

Dari Umar RA berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan berselawatlah untukku kerana barangsiapa yang berselawat untukku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali, kemudian mintalah wasilah (kedudukan mulia di syurga) untukku, kerana ia adalah suatu kedudukan di syurga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan semoga akulah hamba itu, maka barangsiapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat.” (HR Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang berselawat untukku di waktu pagi sepuluh kali dan di waktu petang sepuluh kali, maka ia berhak mendapatkan syafaatku.” (HR Thabrani)

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali.” (HR Muslim, Ahmad dan perawi hadis yang tiga)

Dan dari Abdurrahman bin ‘Auf RA berkata: “Saya telah mendatangi Nabi SAW ketika ia sedang sujud dan memanjangkan sujudnya. Baginda bersabda: “Saya telah didatangi Jibril, ia berkata: “Barangsiapa yang berselawat untukmu, maka saya akan berselawat untuknya dan barangsiapa yang memberi salam untukmu, maka saya akan memberi salam untuknya, maka sayapun bersujud kerana bersyukur kepada Allah.” (HR Hakim, Ahmad dan Jahadhmiy)

Ya’qub bin Zaid bin Tholhah At-Taimiy berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Telah datang kepadaku (malaikat) dari Tuhanku dan berkata: “Tidaklah seorang hamba yang berselawat untukmu sekali kecuali Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali.” Maka seseorang menuju kepadanya dan bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah saya jadikan seperdua doaku untukmu?” Baginda menjawab: “Jika anda mahu”. Lalu bertanya: “Apakah saya jadikan sepertiga doaku?” Baginda bersabda: “Jika anda mahu” Ia bertanya: “Kalau saya jadikan seluruh doaku?” Baginda bersabda: “Jika demikian maka cukuplah Allah sebagai motivasi dunia dan akhiratmu.” (HR Al-Jahdhami; Al-Albani berkata: “Hadis Mursal dengan isnad yang shahih)

Dari Abdullah bin Mas’ud RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kepadaku dari umatku.” (HR Nasa’i dan Hakim)

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang berselawat untukku sekali maka Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali, diampuni sepuluh dosa-dosanya dan diangkat baginya sepuluh darjat.” (HR Ahmad dan Bukhari, Nasa’i dan Hakim dan ditashih oleh Al-Albani)

Hadis marfu’ dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda: Manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat untukku.” (HR Tirmidzi dan berkata: “Hasan gharib dan HR Ibnu Hibban)

Dari Jabir bin Abdullah RA berkata: “Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang ketika mendengarkan azan membaca: “Ya Allah! Tuhan pemilik azan yang sempurna ini dan solat yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah dan fadhilah dan bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah Engkau janjikan untuknya.”, maka ia berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat.” (HR Bukhari dalam shahihnya)


Celaan Bagi Yang Tidak Berselawat Untuk Nabi SAW

Dari Abu Hurairah RA­ berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Celakalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya ia tidak berselawat untukku, celakalah seseorang, ia memasuki bulan Ramadhan kemudian keluar sebelum ia diampuni, celakalah seseorang, kedua orang tuanya telah tua tetapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam syurga.” Abdurrahman salah seorang perawi hadis dan Abdurrahman bin Ishak berkata: “Saya kira ia berkata: “Atau salah seorang di antara keduanya(HR Tirmidzi dan Bazzar)

Dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW bersabda: Orang yang paling bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut ia tidak berselawat untukku.” (HR Nasa’i, Tirmidzi dan Thabrani)

Dari Ibnu Abbas, Rasul SAW bersabda: Barangsiapa yang lupa mengucapkan selawat untukku, maka ia telah menyalahi jalan syurga.” (Telah ditashih oleh Al-Albani)

Dari Abu Hurairah, Abul Qasim (Rasulullah SAW) bersabda: Suatu kaum yang duduk pada suatu majlis, lalu mereka bersurai sebelum berzikir kepada Allah dan berselawat untuk Nabi SAW, maka Allah akan menimpakan kebatilan atas mereka, bila Ia menghendaki, maka mereka akan disiksa dan bila Ia menghendaki, maka mereka akan diampuni.” (HR Tirmidzi dan mentahsihnya serta Abu Daud)

Diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi dari sebahagian ulama berkata: Jika seseorang berselawat untuk Nabi SAW sekali dalam suatu majlis, maka itu sudah memadai dalam majlis tersebut.”


Faedah BERSELAWAT Untuk Rasulullah SAW

Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 39 manfaat selawat untuk Rasulullah SAW, di antaranya:

1.Melaksanakan perintah Allah SWT

2.Mendapat sepuluh selawat dari Allah bagi yang membaca selawat satu kali.

3.Ditulis baginya sepuluh kebaikan dan dihapus darinya sepuluh kejahatan.

4.Diangkat baginya sepuluh darjat.

5.Kemungkinan doanya terkabul bila ia mendahuluinya dengan selawat, dan doanya akan naik menuju kepada Tuhan semesta alam.

6.Penyebab mendapatkan syafaat Rasulullah SAW bila diiringi oleh permintaan wasilah untuknya atau tanpa diiringi olehnya.

7.Penyebab mendapatkan pengampunan dosa.

8.Dimakbulkan oleh Allah SWT apa yang diinginkannya.

9.Mendekatkan hamba dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat.

10.Menyebabkan Allah SWt dan malaikat-Nya berselawat untuk orang yang berselawat.

11.Rasulullah SAW menjawab selawat dan salam orang yang berselawat untuknya.

12.Mengharumkan majlis dan agar ia tidak kembali kepada keluarganya dalam keadaan menyesal pada hari kiamat.

13.Menghilangkan kefakiran.

14.Menghapus predikat “bakhil” dari seorang hamba jika ia berselawat untuk Rasulullah SAW ketika namanya disebut.

15.Orang yang berselawat akan mendapatkan pujian yang baik dari Allah SWT di antara penghuni langit dan bumi, kerana orang yang berselawat, memohon kepada Allah SWT agar memuji, menghormati dan memuliakan rasul-Nya, maka balasan untuknya sama dengan yang ia mohonkan, maka hasilnya sama dengan apa yang diperoleh oleh rasul-Nya.

16.Akan mendapatkan berkah pada dirinya, pekerjaannya, umurnya dan kemaslahatannya, kerana orang yang berselawat itu memohon kepada Tuhannya agar memberkati nabi-Nya dan keluarganya, dan doa ini terkabul dan balasannya sama dengan permohonannya.

17.Nama orang yang berselawat itu akan disebutkan dan diingati di sisi Rasulullah SAW seperti penjelasan terdahulu, sebagaimana sabda Baginda SAW: “Sesungguhnya selawat kalian akan diperdengarkan kepadaku.” Sabda Baginda yang lain: “Sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburku yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku.” Dan cukuplah seorang hamba mendapatkan kehormatan bila namanya disebut dengan kebaikan di sisi Rasulullah SAW.

18.Meneguhkan kedua kaki di atas titian Sirat dan melewatinya berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samirah yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyib tentang mimpi Rasulullah SAW: “Saya melihat seorang di antara umatku merangkak di atas titian Sirat dan kadang-kadang berpegangan lalu selawatnya untukku datang dan membantunya berdiri dengan kedua kakinya lalu menyelamatkannya.” (HR Abu Musa Al-Madiniy)

19.Akan sentiasa mendapatkan cinta Rasulullah SAW bahkan bertambah dan berlipat ganda. Dan itu termasuk ikatan iman yang tidak sempurna kecuali dengannya, kerana seorang hamba bila sentiasa menyebut nama kekasihnya, menghadirkan dalam hati segala kebaikan-kebaikannya yang melahirkan cinta, maka cintanya itu akan semakin berlipat dan rasa rindu kepadanya akan semakin bertambah, bahkan akan menguasai seluruh hatinya. Tetapi bila ia menolak mengingat dan menghadirkannya dalam hati, maka cintanya akan berkurang dari hatinya. Tidak ada yang lebih disenangi oleh seorang pecinta kecuali melihat orang yang dicintainya dan tiada yang lebih dicintai hatinya kecuali dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Bertambah dan berkurangnya cinta itu bergantung kepada kadar cintanya di dalam hati, dan keadaan lahir menunjukkan hal itu.

20.Akan mendapatkan petunjuk dan hati yang hidup. Semakin banyak ia berselawat dan menyebut nabi, maka cintanyapun semakin bergemuruh di dalam hatinya sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya penolakan terhadap perintah-perintahnya, tidak ada lagi keraguan terhadap apa-apa yang dibawanya, bahkan hal tersebut telah tertulis di dalam hatinya, menerima petunjuk, kemenangan dan berbagai jenis ilmu darinya. Ulama-ulama yang mengetahui dan mengikuti sunnah dan jalan hidup Baginda, setiap pengetahuan mereka bertambah tentang apa yang Baginda bawa, maka bertambah pula cinta dan pengetahuan mereka tentang hakikat selawat yang diinginkan untuknya dari Allah SWT.


Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sampai akhir zaman. Amin, ya Rabbal ‘Alamin...

Wallahua’lam..