Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


25 Februari 2010

ULAMAK AKHIRAT VS ULAMAK DUNIA


Sifat-sifat Ulamak Akhirat

Bagi ulamak akhirat, terdapat tanda-tandanya yang dapat dilihat: "Tidaklah ia menuntut dunia, dengan ilmunya akan masalah-masalah agama. Bahawa tidaklah berlainan kata-katanya dengan perbuatannya. Dan pada perkara perintah, dialah yang mula-mula beramalnya. Dan pada larangan dialah yang mula-mula menghindarinya."


"Dan adalah ia mementingkan ilmu yang nyata membawa gemar kepada taat. Dan ia menjaga dirinya dari ilmu yang melulu memperbanyakkan kata-kata yang sia-sia dan yang menghiasi perdebatan. Dan ia menjauhi berfoya-foya tentang makan. Berbagus-bagus pada perabot dan rumahtangga. Dan menjauhkan bersenang-lenang dan berhias-hias dengan pakaian."


"Dan cenderung ia kepada redha pada apa yang ada (qana'ah). Dan menjauhi diri ia dari menggauli sultan (pemerintah), dengan erti tidaklah ia masuk walaupun satu hari kecuali untuk menasihati atau menolak zalim atau memberi pembelaan terhadap apa-apa yang membawa kepada redha Allah. Maka bolehlah masuk."


Dan terhadap fatwa-fatwa, tidaklah ia ceroboh. Dan dikatakannya : "Tanyakanlah hal ini kepada orang yang ahli." Tidak mahu ia berijtihad kalau belum keadaan menentukan harus begitu dan dikatakannya, "Saya tidak tahu", bila hal tersebut tidak mudah baginya. Dan bertujuan ia dengan ilmunya untuk mencapai kebahagiaan Akhirat yang besar. Dengan demikian, yang dipentingkannya adalah ilmu batin dan meneliti persoalan hati ,dan keselamatan hatinya dibuat segala macam siasah." (Hidayatul Azkiya ila Thoriqotil Awliya)


Sifat-sifat ulama Dunia

"Ulamak dunia, iaitu ulamak yang jahat. Tujuan mereka dengan ilmunya untuk mendapatkan kesenangan dunia, dan mendapatkan kemegahan dan kedudukan di sisi ahli dunia." (Hidayatul Azkiya ila Thoriqotil Awliya)


Imam al-Ghazali menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang sifat ulamak dunia atau sifat ulamak suu atau ulamak jahat.


"Dan orang yang ketiga ialah orang yang telah berpengaruh syaitan atasnya. Maka dijadikan ilmunya perantaraan untuk menimbun harta-benda dan berbangga-bangga dengan pengaruh dan jadi mulia dengan sebab banyak pengikut dan menipu ia dengan ilmunya akan segala tipuan, kerana mengharap berhasil segala hajat nya pada dunia."


"Dalam masa yang sama, tersemat dalam hatinya merasa bahawa ia di sisi Allah mempunyai kemuliaan dan kedudukan, kerana dia sudah bergaya dengan gaya ulamak, dan berasmi dengan adat ulamak pada uniform tingkah-laku dan cara berbicara, padahal dia dengan zahir dan batinnya serentak telah melompat kepada dunia belaka."


Maka inilah orang yang termasuk dalam golongan orang yang binasa dan orang kurang akal yang terpedaya. Kerana harapan untuk bertaubat telah putus darinya. Sebab pada sangkaannya dia sudah tergolong di kalangan orang yang baik-baik. Tetapi dia lalai dari memerhatikan firman Allah: "Hai orang yang beriman, mengapa kamu katakan suatu perkara padahal kamu tidak lakukannya?". Dan dia sudah termasuk dalam status yang disabdakan Nabi SAW: "Ada sesuatu yang lebih aku bimbangkan atas kamu lebih dari Dajjal." Maka sahabat bertanya: "Apakah itu, ya Rasulullah?" Sabdanya: "Ulama yang jahat".

17 Februari 2010

FAKTOR2 YANG MENGHALANG MAKRIFATULLAH


Asas dalam Islam ialah 'Awaluddin Makrifatullah' yakni awal2 agama mengenal Allah SWT. Namun tidak semua orang diberikan kemampuan untuk mencapai makrifatullah. Terdapat beberapa faktor yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah, antaranya :


1. TERLALU BERGANTUNG KEPADA PANCAINDERA

Terlalu bergantung kepada pancaindera termasuklah penglihatan dan pendengaran adalah antara penyebab terhalangnya manusia untuk mengenal Allah SWT. Keinginan untuk melihat Tuhan dengan mata kepala menunjukkan keingkaran dan ketakburan yang akhirnya menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Manusia tidak beriman kepada Allah dengan dalil tidak melihat Allah, sedangkan terdapat banyak ciptaanNya yang tidak boleh dilihat tetapi diyakini kewujudannya seperti graviti bumi, arus elektrik, akal fikiran, dan sebagainya.

FirmanNya: "Dan, ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang", kerana itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya." (QS Al-Baqarah: 55)

FirmanNya: "Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata : "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar petir kerana kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata." (QS An-Nisa': 153)


2. KESOMBONGAN

Sifat sombong juga menghalang manusia untuk mengenal Allah. Walaupun telah diperlihatkan keagungan ayat-ayat Allah SWT melalui firmanNya serta melalui RasulNya namun sebahagian besar manusia tetap mengingkari sehingga mengundang kemurkaanNya.
Seseorang yang meletakkan dirinya sebagai seorang hamba lebih mudah untuk mengenalNya.

FirmanNya: "Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mahu menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya." (QS Al-A'raaf: 146)


3. KELALAIAN

Kebanyakan manusia lengah dan lalai dari pengajaran2 yang disampaikan kepada mereka. Sikap ini juga menghalang seseorang untuk mengenal Allah SWT.

FirmanNya: "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Qur'an pun yang baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main, (lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (jua) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?" (QS Al-Anbiya: 1~3)


4. KEBODOHAN

Kurangnya ilmu juga menghalang seseorang untuk mengenal Tuhan.

FirmanNya: "Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin." (QS Al-Baqarah: 118)

5. KERAGUAN

Perasaan ragu-ragu atau was-was juga menghalang seseorang untuk mencapai makrifatullah. Tanpa keyakinan, adalah mustahil untuk mengenal Allah.

FirmanNya: "Kaum Tsamud berkata: "Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." (QS Hud: 62)


6. TAQLID

Taqlid membabi buta yakni menurut atau menerima sahaja tanpa mengkaji terlebih dahulu atau mengambilkira nas2 yang benar juga menghalang seseorang untuk mengenal Allah SWT.

FirmanNya: "Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?" (QS Al-Maidah: 104)

FirmanNya: "
Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (QS Az-Zukhruf: 23)

Semoga kita mencapai makrifatullah yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Amein... ::

15 Februari 2010

KEUTAMAAN AHLUL BAIT RASULULLAH S.A.W.


Di dalam berhubungan dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW, umat Islam harus sentiasa menjaga adab dan tatasusila serta memelihara diri dari mencerca atau mengkhianati mereka. Dalam lain perkataan, hubungan dengan cucu cicit Rasulullah SAW perlu sentiasa dipelihara dan diberi perhatian khusus kerana itu merupakan sebahagian dari tuntutan agama Islam.

Di antara hak-hak Ahlul Bait ialah hak ke atas harta ghanimah (harta rampasan perang), hak untuk diselawati, hak untuk dicintai, diutamakan dan dijaga hubungan silaturrahim dengan mereka.

Hak Ahlul Bait terhadap seperlima dari harta ghanimah telah difirmankan dengan jelas oleh Allah SWT: "Ketahuilah, sesungguhnya, apa sahaja yang kamu perolehi sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil." (QS Al-Anfal: 41)

Selain itu, Ahlul Bait juga berhak memperolehi ucapan selawat dari umat Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada tahiyyat akhir solat: "Ya Allah, limpahkan selawat untuk Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan selawat untuk Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."

Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sepotong hadis dari Imam Malik rahimahullah yang berasal dari Nu'aim Al-Mujmar, sepertimana berikut: "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada para isteri dan anak-cucu keturunan beliau." Terdapat sebuah hadis daripada Ibnu Humaid As-Saidi yang bermaksud: "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada isteri-isterinya, dan kepada anak-cucu keturunannya." Sebuah hadis lain pula menyebut: "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan Aal (Ahli-bait) Muhammad."

Ibnu Taimiyah rahimahullah mengemukakan suatu hadis yang menyentuh peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat Baginda: "Janganlah kalian berselawat untukku dengan Selawat Batra." Para sahabat bertanya "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Selawat Batra?". Baginda menjawab :"Kalian mengucapkan: Ya Allah, limpahkan selawat kepada Muhammad, lalu kalian berhenti di situ! Ucapkanlah : "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada Aal Muhammad."

Kesimpulannya, Ahlul Bait Rasulullah SAW memperolehi hak untuk diselawati sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam dalam solat fardhu yang dikerjakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Ahlul Bait Rasulullah SAW juga diharamkan menerima zakat dan sedekah yang disebut sebagai kotoran harta manusia. Dari Abdul Muthalib ibnu Rab'ah ibnul Khariif, katanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad mahupun bagi keluarga Muhammad." (HR Muslim)

Tentang hadis ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan: "Kotoran manusia ertinya zakat membersihkan harta dan jiwa mereka". Allah SWT berfirman: "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS At-Taubah : 103)

Zakat adalah pencuci kotoran. Ahlul Bait Rasulullah SAW tidak pernah mengambil zakat atau sedekah semasa Baginda masih hidup mahupun sesudah wafatnya. Ahlul Bait adalah diharamkan menerima zakat bagi membersihkan mereka serta meninggikan kedudukan mereka. Sabda Rasulullah SAW: "... Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya." (QS Al-Ahzab: 33)

Saidina Ali KW menemui Rasulullah SAW yang telah menghampar selembar selimut, lalu baginda duduk atasnya bersama Saidina Ali, Sayidatina Fatimah, Saidina Hasan dan Saidina Hussein. Kemudian Baginda bersabda : "Ya Allah, redhailah mereka sebagaimana aku redha kepada mereka." Rasulullah SAW pernah bersabda: "Yang paling aku cintai di antara ahlul-baitku adalah Al-Hasan dan Al-Hussein." (HR At-Tirmidzi) Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai Saidina Hasan: "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, dan cintailah siapa yang mencintainya."(HR Muslim)

Rasulullah SAW pernah bersabda: "Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri; sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahli-baitku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri." (HR Thabrani)

Daripada Saidina Ali KW bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mencintai kedua orang ini (yakni Saidina Hasan & Saidina Hussein) dan ayah serta ibunya, maka ia bersama aku dalam darjatku di Hari Kiamat." (HR Ahmad dan At-Tirmidzi)

Ibnu Abbas RA berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Cintailah Allah atas kenikmatan yang diberikanNya kepadamu sekelian dan cintailah aku dengan mencintai Allah dan cintailah Ahlul Baitku kerana mencintaiku." Dalam sebuah hadis dari Saidina Ali KW, Rasulullah SAW pernah bersabda: "Di antara kalian yang paling mantap berjalan di atas sirath ialah yang paling besar kecintaannya kepada Ahlul Baitku dan para sahabatku."

Jabir RA mendengar Saidina Umar Al-Khattab RA berkata kepada orang ramai ketika beliau mengahwini Ummu Kalthum binti Ali bin Abu Talib : "Tidakkah kalian mengucapkan selamat untukku? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Semua sabab (kerabat) dan nasab (salasilah keturunan) akan terputus pada hari kiamat kelak kecuali kerabat dan nasabku." (HR At-Thabrani)

Di dalam hadis Thaqalain, yang diriwayatkan oleh Zaid bin Al-Arqam RA menyebut: "Kutinggalkan di tengah kalian dua bekal. (Yang pertama): Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang. Hendaklah kalian ambil dan berpegang teguh padanya dan (kedua), Ahli Baitku. Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku! Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku!"

Rasulullah SAW pernah bersabda: "Apabila bintang-bintang lenyap, lenyaplah penghuni langit; dan apabila ahli-baitku lenyap, lenyap pula penghuni bumi." (HR Ahmad)

Sebuah hadis riwayat Al Hakim dan disahihkan oleh Bukhari & Muslim menyebut: "Bintang-bintang merupakan (sarana) keselamatan bagi penghuni bumi (yang sedang belayar) dari bahaya tenggelam/karam sedangkan Ahlul Baitku sarana keselamatan bagi umatku dari perselisihan (dalam agama). Bila ada satu kabilah Arab yang membelakangi Ahlul Baitku, mereka akan berselisih, kemudian menjadi kelompok iblis."

Daripada Abu Dzar, menyatakan: "Ahlul Baitku di tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia selamat dan siapa yang ketinggalan ia binasa." (HR Ahmad, Al-Hakim, ibnu Jarir dan At-Thabrani)

Abu Dzar Al-Ghifari RA mengatakan bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jadikanlah Ahlul Baitku bagi kalian sebagai kepala bagi jasad dan sebagai dua belah mata bagi kepala."

Jelas sekali bahawa keutamaan Ahlul Bait Rasulullah SAW diperakui dalam hukum syarak mengikut hadis2 mutawatir yang tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Keutamaan ini diperkukuhkan oleh hadis2 sahih bahawa keturunan Baginda, Imam Mahdi, akan menjadi khalifah di akhir zaman.

Rasulullah SAW telah bersabda: "Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku." (HR At-Tirmidzi)

Dari Tufail dari Saidina Ali KW, Nabi SAW bersabda: "Jika dunia ini hanya tinggal sehari sahaja, nescaya Allah akan bangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman."

Di dalam menjaga perhubungan dengan Ahlul Bait, Abu Hurairah RA berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluargaku setelah aku tiada."

Rasulullah SAW pernah bersabda: "Empat golongan yang akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat: Orang yang menghormati keturunanku, orang yang memenuhi keperluan mereka, orang yang berusaha membantu urusan mereka pada saat diperlukan, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidahnya." (HR Ahmad)

Daripada Abdullah ibnu Umar RA yang mengatakan: "Allah SWT menetapkan tiga `hurumat' (hal-hal yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar). Barangsiapa menjaga baik-baik ketiga-tiga `hurumat' itu, Allah akan menjaga urusan agamanya dan keduniaannya. Dan barangsiapa tidak mengendahkannya, Allah tidak akan mengendahkan sesuatu baginya. Para sahabat bertanya: Apa tiga hurumat itu, ya Rasulullah? Baginda menjawab: Hurumatul Islam, hurumatku dan hurumat kerabatku." (HR At-Thabrani)

Dari Abu Said Al-Khudri RA, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW: "Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaanNya, sesungguhnya seseorang tidak membenci kami Ahlul Bait, melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka." (HR Al-Hakim)

Ketika puteri Abu Jahal meninggalkan orang tuanya untuk hijrah ke Madinah, berkata beberapa orang Muslimin kepadanya: "Hijrahmu ke Madinah tiada gunanya, kerana orang tuamu pasti akan menjadi umpan neraka". Ketika anak perempuan itu melaporkan cemuhan orang terhadap dirinya itu kepada Rasulullah SAW, baginda lalu bersabda: "Kenapa sampai ada orang yang mahu mengganggu diriku dengan mencerca nasab dan keturunan kerabatku? Sungguhlah, siapa yang mengganggu kerabat dan nasabku bererti ia menggangguku, dan siapa yang menggangguku ia mengganggu Allah."

Daripada Jabir ibnu Abdullah RA yang menceritakan beliau sendiri mendengar dari Rasulullah SAW dalam suatu khutbah antara lain menyebut: "Hai manusia, barangsiapa membenci kami, Ahlul Bait, pada Hari Kiamat Allah akan menggiringnya sebagai orang Yahudi." (HR At-Thabrani)

Rasulullah SWT telah menegaskan dalam sabda Baginda: "Siapa yang membenci Ahlul Bait, ia adalah seorang munafik." (HR Ahmad)

Wallahua'lam.

12 Februari 2010

WALI SONGO (WALI SEMBILAN)


'Wali Songo' bererti sembilan orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada masa yang sama. Namun satu sama lain mempunyai perkaitan erat, sama ada dalam ikatan darah atau dalam hubungan guru-murid.

Maulana Malik Ibrahim adalah yang tertua. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah anak saudara Maulana Malik Ibrahim yang bererti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Drajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria adalah anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus pula adalah murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para Sunan lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal.

Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16, di tiga wilayah penting. Yakni Surabaya-Gresik-Lamongan di Jawa Timur, Demak-Kudus-Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masa masing2. Mereka memperkenalkan berbagai bentuk peradaban baru; dari kesihatan, bercucuk tanam, berniaga, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan.

Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah dua institusi pendidikan paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan sekadar ulama, tetapi juga pemimpin sebuah pemerintahan. Sunan Giri, Bonang, Kalijaga, dan Kudus adalah pencipta karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga ke hari ini. Sunan Muria pula adalah pendamping sejati rakyat jelata.


1. MAULANA MALIK IBRAHIM

Maulana Malik Ibrahim, atau Makdum Ibrahim As-Samarkandy dikatakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada awal abad 14. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandy, berubah menjadi Asmarakandi.

Maulana Malik Ibrahim juga disebut sebagai Syeikh Magribi. Sebahagian rakyat malah menyebutnya Kakek Bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishak, ulama terkenal di Samudera Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri (Raden Paku). Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama bernama Maulana Jumadil Kubra (Sayyid Hussein Jamadil Kubra). Maulana Jumadil Kubra diyakini adalah keturunan ke-10 dari Saidina Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW.

Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, (sekarang Kemboja) selama tiga belas tahun sejak tahun 1379. Ia malah menikahi puteri raja, yang memberinya dua putera. Mereka adalah Raden Rahmat (dikenal dengan Sunan Ampel) dan Sayid Ali Murtadha alias Raden Santri. Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, tahun 1392M, Maulana Malik Ibrahim berhijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya.

Beberapa versi menyatakan bahawa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang, adalah daerah Leran, 9 kilometer di utara kota Gresik.

Perkara pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan membuka warung. Warung itu menyediakan barang2 keperluan dengan harga murah. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim juga mengubati orangramai. Sebagai tabib, khabarnya, ia pernah diundang untuk mengubati isteri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut juga mempunyai pertalian kekeluargaan dengan isterinya.

Beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercucuk tanam. Ia mendekati masyarakat bawahan, kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, iaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu sedang dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai mendirikan pondok agama di Leran, pada tahun 1419M, Maulana Malik Ibrahim wafat.
Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur.


2. SUNAN AMPEL

Sunan Ampel adalah putera tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babad Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, semasa kecilnya ia dikenali sebagai Raden Rahmat.
Beliau lahir di Champa pada 1401M. Nama Ampel diambil sempena nama tempat di mana beliau lama bermukim, di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bahagian dari Surabaya (kota Wonokromo sekarang).

Beberapa versi menyatakan bahawa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443M bersama
adiknya, Sayid Ali Murtadho. Tahun 1440, sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang. Setelah tiga tahun di Palembang, kemudian mereka tiba ke daerah Gresik. Kemudian pergi ke Majapahit menemui makciknya, seorang puteri dari Champa, bernama Dwarawati, yang dikahwini salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya.

Sunan Ampel berkahwin dengan puteri seorang adipati di Tuban. Dari perkahwinannya itu ia dikurniakan beberapa putera dan puteri. Di antaranya ialah Sunan Bonang dan Sunan Drajat. Ketika Kesultanan Demak (25 kilometer arah selatan kota Kudus) hendak didirikan, Sunan Ampel turut menyumbang tenaga sehingga tertubuhnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang memilih muridnya Raden Patah, putera dari Prabu Brawijaya V raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 M.

Di Ampel Denta, daerah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit,
beliau membangunkan dan mengembangkan pondok pengajian agama (pesantren). Pada pertengahan Abad 15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Di antara para muridnya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Murid-muridnya kemudian dihantar untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura.

Sunan Ampel mengikuti mahzab Hanafi. Namun, pada para muridnya,
beliau hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Beliaulah yang memperkenalkan istilah 'Mo Limo' (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon), yakni seruan untuk 'tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan dadah, dan tidak berzina.'

Sunan Ampel dikatakan wafat pada tahun 1481M di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.


3. SUNAN BONANG

Beliau ialah anak Sunan Ampel, cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Dilahirkan dalam tahun 1465M oleh seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, puteri seorang adipati di Tuban.

Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, beliau merantau untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri, yang majoriti masyarakatnya beragama Hindu. Di sana, ia mendirikan Masjid Sangkal Daha.

Ia kemudian menetap di Bonang - desa kecil di Lasem, Jawa Tengah -sekitar 15 kilometer timur kota Rembang. Di desa itu,
beliau mendirikan zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenali dengan nama Watu Layar. Beliau kemudiannya dikenali pula sebagai imam rasmi pertama Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit.

Beliau kerap berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura mahupun Pulau Bawean. Di pulau inilah, pada 1525 M beliau meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, di sebelah barat Masjid Agung.

Tidak seperti Sunan Giri yang mudah dalam soal feqah, ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran ahlussunnah dengan gaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu feqah, usuludin, tasawuf, seni, sastera dan senibina. Masyarakat juga mengenali Sunan Bonang sebagai seorang yang pakar mencari sumber air di tempat-tempat yang gersang.

Ajaran Sunan Bonang berintikan pada falsafah 'cinta' ('isyq) yang mirip dengan kecenderungan Jalaluddin ar-Rumi. Menurut Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan gerak hati (makrifat) dan kepatuhan kepada Allah SWT atau haq al yaqqin. Ajaran tersebut disampaikannya secara popular melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang bantu-membantu dengan murid utamanya, Sunan Kalijaga.

Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastera berupa suluk. Salah satunya adalah 'Suluk Wijil' yang dikatakan dipengaruhi kitab Al-Shidiq karya Abu Sa'id Al Khayr (wafat pada 899). Suluknya banyak menggunakan tamsil cermin, bangau atau burung laut, satu pendekatan yang juga digunakan oleh Muhyiddin Ibn Arabi, Fariduddin Attar, Rumi serta Hamzah Fansuri.

Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang ketika itu kental dengan ilmu keindahan Hindu, dengan memberi perbezaan baru. Dialah yang menjadi pencipta gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki perbezaan zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan di alam malakut.


4. SUNAN DRAJAT

Nama kecilnya ialah Raden Qosim. Sebagaimana Sunan Bonang, beliau juga adalah anak Sunan Ampel. Dikatakan bahawa Sunan Drajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470M.

Sunan Drajat mendapat tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik, melalui laut. Ia kemudian terdampar di Dusun Jelog, pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Drajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan pondok santri di Dalem Duwur, yang kini bernama Desa Drajat.

Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Drajat mengambil cara ayahnya; langsung dan tidak banyak mendekati budaya tempatan. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasikan cara berkesenian yang dilakukan oleh Sunan Muria terutamanya seni suluk. Sunan Drajat juga dikenali sebagai seorang yang bersahaja yang suka menolong orang. Di pondok pesantrennya, b
eliau memelihara ramai anak-anak yatim piatu serta fakir miskin.


5. SUNAN GIRI

Ia memiliki nama kecil Raden Paku, alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan (kini Banyuwangi) pada 1442M. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang puteri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu ke laut. Raden Paku kemudian dipungut dan dijadikan anak angkat oleh Nyai Semboja (Babad Tanah Jawi versi Meinsma).

Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengIslamkan isterinya, tapi gagal mengIslamkan mertuanya. Oleh itu, beliau meninggalkan keluarga isterinya dan berkelana sehingga ke Samudra Pasai.

Sunan Giri sejak kecil menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Melaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah 'giri'. Maka beliau dipanggil 'Sunan Giri'.

Pesantrennya tidak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam erti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit, konon kerana khuatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan, memberi kuasa kepadanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itupun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata.

Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa, waktu itu. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima tentera Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan di Tanah Jawa.

Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kumpulan VOC dan Amangkurat II pada Abad 18.

Para murid pesantren Giri juga dikenali sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang dan dua sahabatnya, adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau.

Dalam keagamaan, ia dikenal kerana pengetahuannya yang luas dalam ilmu feqah. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Selain itu. beliau juga pencipta karya seni yang luar biasa.


6. SUNAN GUNUNG JATI

Banyak kisah yang tidak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahawa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra' Mi'raj, lalu bertemu Rasulullah SAW, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. (Babad Cirebon Naskah Klayan hal.xxii).

Semua itu hanya mengisyaratkan kekaguman masyarakat masa itu terhadap Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dikatakan lahir sekitar tahun 1448M. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, puteri dari raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina.

Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati.

Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putera Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan.

Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang mudah. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangunkan infrastruktur2 berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan penguasaan wilayah Banten secara
sukarela.

Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati berundur dari jabatannya semata2 untuk berdakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568M, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, di Cirebon (dulu Carbon). Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 kilometer sebelum kota Cirebon dari arah barat.


7. SUNAN KALIJAGA

Dialah 'Wali Allah' yang paling banyak disebut oleh masyarakat Jawa. Beliau lahir sekitar tahun 1450M. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban, keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Masa itu, Arya Wilatikta dikatakan telah menganut Islam.

Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syeikh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman.Terdapat berbagai versi berkenaan asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya.

Masyarakat Cirebon berpendapat bahawa nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan b
eliau berendam di sungai (kali) atau 'jaga kali'. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab "qadli dzaqa" yang menunjuk statusnya sebagai "penghulu suci" kesultanan.

Masa hidup Sunan Kalijaga dikatakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit (berakhir 1478), Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram dibawah pimpinan Panembahan Senopati.
Beliau juga ikut serta merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang "tatal" (pecahan kayu) yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah atas kreativiti Sunan Kalijaga.

Dalam dakwah, ia memiliki pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang.
Beliau cenderung kepada 'sufistik berbasis salaf' bukan sufi panteistik (pemujaan semata). Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai jalan untuk berdakwah.

Ia sangat berlembut terhadap budaya tempatan. Ia berpendapat bahawa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap: mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahawa jika Islam sudah difahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang.

Maka ajaran Sunan Kalijaga berkesan dalam memperkenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Cara dakwah tersebut sangat efektif. Sebahagian besar golongan pemerintah di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang (sekarang Kotagede - Yogya). Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, selatan Demak.


8. SUNAN KUDUS

Nama kecilnya ialah Jaffar Shadiq. Beliau adalah putera pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah (adik Sunan Bonang), anak Nyi Ageng Maloka. Disebutkan bahawa Sunan Ngudung adalah salah seorang putera Sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Di Kesultanan Demak, ia pun diangkat menjadi Panglima Perang.

Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga; sangat lembut pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus. Itulah sebabnya para wali, yang sukar mencari pendakwah untuk ke Kudus, memilih beliau.

Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu dapat dilihat dari binaan masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran/padasan wuduk yang melambangkan delapan jalan Buddha. Sebuah kompromi yang dilakukan oleh Sunan Kudus.

Suatu ketika, ia menarik masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan syarahannya. dengan menambatkan lembunya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan lembu, menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surah Al-Baqarah yang bererti 'sapi betina'. Sampai sekarang, sebahagian masyarakat tradisional Kudus, masih menolak untuk menyembelih lembu.

Sunan Kudus juga menggubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara bersiri, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampaknya mengambil cerita dari Hikayat 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Begitulah Sunan Kudus berdakwah dalam masyarakatnya.

Bukan hanya berdakwah seperti itu yang dilakukan Sunan Kudus. Sebagaimana ayahnya, ia juga pernah menjadi Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia ikut berperang ketika Demak, di bawah kepemimpinan Sultan Prawata, bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang.


9. SUNAN MURIA

Beliau ialah putera kepada Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syeikh Maulana Ishak, dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 kilometer ke utara kota Kudus.

Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun berbeza dengan ayahandanya, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata, sambil mengajarkan kaedah bercucuk tanam, berdagang dan menangkap ikan.

Sunan Muria seringkali dijadikan sebagai orang tengah dalam konflik dalaman di Kesultanan Demak (1518-1530).
Beliau dikenali sebagai seorang yang mampu menyelesaikan berbagai masalah biarpun betapa rumitnya masalah itu. Cadangan penyelesaiannya selalunya dapat diterima oleh semua pihak yang bermusuhan. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juana hingga sekitar Kudus dan Pati.

Semoga Allah SWT merahmati mereka. Amein... ::

BANJIR BESAR DI ZAMAN NABI NUH A.S.


NABI Nuh AS telah dilantik oleh Allah SWT untuk membimbing kaumnya supaya menyembah Allah SWT semata-mata. Pada waktu itu, kaum Nabi Nuh hidup dalam kekufuran. Mereka menyembah berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Namun, Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Allah untuk menyeru kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala.

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat)." (QS Al-A'raf: 59)

Walaupun begitu, setelah sekian lama menyeru kaumnya, hanya sedikit sahaja daripada kaumnya yang beriman kepada Allah SWT. Nabi Nuh AS akhirnya berasa putus asa. Lalu, baginda pun berdoa kepada Allah SWT. Nabi Nuh mengadu kepada Allah mengenai sikap kaumnya. Maka, Allah SWT pun mengabulkan permintaan baginda. Lalu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Nuh AS membina sebuah kapal (bahtera) yang besar.

"Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." (QS Hud: 37)

Nabi Nuh pun mula membina kapal tersebut walaupun berdepan dengan berbagai dugaan yang terpaksa ditempuhi termasuklah cercaan kaumnya. Akhirnya dengan pertolongan Allah SWT, kapal tersebut dapat disiapkan.

Apabila kapal tersebut telah siap, Nabi Nuh AS pun membawa sepasang bagi setiap jenis haiwan ke atas kapal. Nabi Nuh AS juga mengumpulkan benih-benih tumbuhan untuk disimpan di dalam kapal tersebut.

Selepas itu, Nabi Nuh pun menyuruh semua pengikutnya naik ke atas kapal lalu menyeru: "Wahai orang-orang yang beriman! Naiklah kamu ke atas kapal ini. Janganlah kamu lupa untuk berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Tuhan akan melindungi kamu."

Setelah semua orang Mukmin telah berada di atas kapal, Allah SWT lalu menurunkan hujan dengan lebatnya. Angin pun mula bertiup kencang. Allah SWT juga memerintahkan bumi supaya mengeluarkan air dari perutnya.

Pada suatu ketika, Nabi Nuh ternampak anaknya. Lalu baginda memanggil anaknya agar menaiki kapal tersebut: "Anakku, marilah naik ke atas kapal ini. Tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan kamu melainkan Allah."

"Aku tidak mahu naik ke kapal itu. Aku akan berlindung di atas gunung," sahut anaknya yang jelas tidak beriman. Anaknya tetap berdegil. Dia tetap tidak mahu menjadi pengikut Nabi Nuh AS dan meninggalkan amalan menyembah berhala.

"Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah! "Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang ". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." (QS Hud: 43)

Hujan yang turun dengan banyaknya telah membuatkan air sungai naik. Mata air yang membuak-buak membanjiri tanah-tanah kering. Orang-orang kafir mula berasa gundah dan ketakutan. Mereka melarikan diri ke atas bukit. Tetapi tidak lama kemudian, air banjir itu pun sampai ke atas bukit. Lalu mereka melarikan diri ke atas gunung pula.

Namun air banjir terus naik ke atas gunung. Tidak ada tempat lagi untuk orang kafir menyelamatkan diri. Maka, tenggelamlah mereka dalam banjir itu. Anak Nabi Nuh dan ahli keluarganya yang tidak berimanpun turut tenggelam. Itulah balasan dan azab yang Allah timpakan kepada kaum yang kafir itu.

Banjir yang besar itu menenggelamkan semua benda yang ada di atas muka bumi. Tidak ada makhluk pun yang terselamat kecuali mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Banjir selama enam bulan itu juga telah turut menenggelamkan semua tumbuhan dan gunung-gunung yang tinggi.

Apabila kesemua orang kafir mati, Allah memerintahkan hujan supaya berhenti. Bumi pun menyerap semula air banjir itu. Nabi Nuh sentiasa berdoa dan berzikir kepada Allah. Selepas banjir itu surut, kapal Nabi Nuh pun berlabuh di atas Bukit Judi.

"Dan difirmankan: "Wahai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah, "dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim." (QS Hud: 44)

"Difirmankan: "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami." (QS Hud: 48)

Wallahua'lam.

07 Februari 2010

TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAK YATIM, FAKIR MISKIN DAN IBNU SABIL


MENYAYANGI dan memelihara anak yatim adalah kewajipan sosial setiap Muslim. Namun, sayang sekali ramai di kalangan kita yang tidak mengendahkannya.

Akibatnya timbul berbagai masalah sosial di dalam masyarakat kerana empat sebab iaitu tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, memakan warisan alam dengan tamak haloba serta mencintai harta benda secara berlebih-lebihan (QS Al-Fajr: 15 ~ 20).

Ketika ini, kita sering terpukau oleh kemewahan dunia tatkala golongan fakir miskin menangis menunggu pembelaan yang sepatutnya daripada kalangan pemimpin yang prihatin kepada rakyat bawahan, bukannya pemimpin elit yang memperjuangkan golongan yang setaraf dengan mereka sahaja.

Pemimpin untuk umat Islam ialah mereka yang memilih hidup sederhana, berteladankan cara hidup Rasulullah SAW kerana tahu bahawa sebahagian umat Islam yang lain masih hidup dalam serba kekurangan. Demikian juga dengan gerakan kebangkitan Islam seharusnya tidak hanya mengindahkan masjid, tetapi juga melepaskan belenggu mereka yang miskin, teraniaya, dianiayai atau yang tertindas oleh beban hutang.

Rasulullah SAW bersabda: "Bila masyarakat sudah membenci orang miskin dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia serta rakus dalam mengumpulkan harta, maka mereka akan ditimpa empat bencana iaitu zaman yang berat, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang khianat dam musuh yang mengancam."

Daripada hadis itu, kita dapat pelajari bahawa munculnya masalah atau kesulitan ekonomi, kemunculan ramai pemimpin zalim, berlakunya pengkhianatan oleh penegak hukum adalah disebabkan oleh pengabaian terhadap nasib fakir miskin dan kegilaan mengumpul kekayaan seolah-olah saat kematian tidak akan datang.

"Dan nafkahkanlah sebahagian daripada hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya" (QS Al-Hadid: 7).

Kemiskinan yang berlaku dalam masyarakat kita adalah tanggungjawab kita bersama. Menolong dan membela yang lemah, mustadh'afin, adalah tanda-tanda orang yang bertakwa (QS Al-Baqarah: 197).

Inilah yang dikatakan golongan pendusta agama, mengabaikan nasib mustadh'afin, acuh tidak acuh terhadap mereka, enggan memberi pertolongan dan solat mereka pula membawa kecelakaan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka Saqar, nauzubillah.

Manusia yang tidak peka terhadap masalah anak yatim serta fakir miskin atau melalaikan solat serta riya', disebut oleh Allah SWT sebagai pendusta agama. Hal ini dijelaskan di dalam Surah Al-Maa'uun.

Nama Al-Maa'uun diambil daripada kata al-maa'uun yang terdapat pada ayat terakhir surah ini yang bererti "barang-barang yang berguna." Surah ini juga disebut Surah At-Takzib yang bererti pendustaan kerana di dalamnya dinyatakan sikap orang-orang yang mendustakan agama.

Bagi manusia yang mempunyai sifat-sifat seperti dalam Surah Al-Maa'uun, Allah SWT menjanjikan pembalasan dan seksaan neraka. Mereka digambarkan dalam surah itu sebagai orang-orang yang tidak peka terhadap tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Mereka tidak mahu mengeluarkan walau sedikitpun harta untuk membantu sesama manusia.

Dalam hati mereka tidak ada rasa belas kasihan untuk membantu memenuhi keperluan sosial. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang "menolak memberi bantuan" pada akhir surah ini.

Surah Al-Maa'uun memaparkan sikap manusia dalam kehidupan sosial yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Mereka memiliki kebiasaan mengherdik anak yatim dan tidak memberi makanan kepada fakir miskin. Sikap itu menunjukkan sikap takabbur dalam diri sendiri. Mereka menganggap anak yatim serta fakir miskin sebagai golongan yang rendah dan hina yang menjadi bebanan kepada masyarakat.

Surah itu memperlihatkan sikap manusia dalam beribadah sebagai pendusta agama. Mereka melalaikan solat, melaksanakannya tanpa keikhlasan serta tidak khusyuk. Solat mereka tidak lebih daripada ucapan lisan serta gerakan badan yang telah terbentuk sedemikian rupa tanpa penghayatan makna serta hikmah setiap ucapan dan gerakan yang mereka lakukan.

Dalam Surah Al-Maa'uun juga disebutkan bahawa orang yang berbuat riya' akan dibalas oleh Allah SWT. Riya' ialah melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pujian yang ia anggap ibadah itu. Allah SWT sendiri mengancam mereka yang berbuat riya' dengan seksaan yang berat di neraka, nauzubillah.

Manusia yang digambarkan dalam Surah Al-Maa'uun tidak menempatkan solat sebagai saranan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, melainkan hanya sebagai perbuatan rutin dalam kehidupan seharian mereka.

Ingatlah antara misi terpenting Islam seperti yang dinyatakan dalam al-Quran ialah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi dan memuliakan kelompok dhu'afa atau mustadh'afin (yang lemah atau yang dilemahkan, yang menderita atau yang dizalimi).

Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan, Allah SWT hanya menerima solat daripada orang yang "menyayangi orang miskin, ibnu sabil, wanita yang ditinggalkan suami dan yang menyayangi orang yang mendapat musibah."

Ketika Nabi Musa AS bertanya kepada Allah SWT: "Tuhanku, di mana aku harus mencariMu?" Allah SWT menjawab: "Carilah Aku di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya."

Wallahua'lam.

04 Februari 2010

IBN ATHAILLAH: PENGARANG KITAB 'AL-HIKAM'


PENDAHULUAN

Ibn Athaillah Askandary yang hidup pada zaman Dinasti Mamluk itu dapat merasai keadaan dan suasana kestabilan politik pada ketika itu. Oleh yang demikian tidak hairan jika beliau dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita beliau dalam bidang ilmu pengetahuan, khasnya ilmu pengetahuan agama.

Kebudayaan dan tamadun Islam yang telah dibina pada zaman Rasulullah SAW berkembang dengan pesatnya pada zaman Kerajaan Bani Umayyah dan Kerajaan Bani Abbasiah itu bukan sekadar mempengaruhi kehidupan umat Islam seluruh pelusuk dunia malahan orang Kristian di Benua Eropah juga telah bangun kerana kejutan kebudayaan dan ketamadunan Islam. Situasi ini disebabkan pada abad ke-7 Hijrah atau ke-13 Masehi, bangsa Eropah telah terlibat secara khusus dalam peperangan Salib. Hubungan mereka dengan tentera-tentera Islam dalam peperangan tersebut telah meninggalkan kesan yang besar terhadap ketamadunan bangsa Eropah.

Di Mesir sendiri pada akhir abad ke-7 Hijrah, tidak dapat dinafikan ia telah menjadi sebuah pusat kebudayaan dan tamadun Islam yang setanding pada ketika itu dengan Kota Baghdad dan beberapa kota yang lain di Sepanyol. Beberapa kota besar di Mesir seperti Kaherah, Iskandariah dan lain-lainnya telah menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan tamadun Islam pada masa itu.

PENDIDIKAN

Walaupun para sarjana yang pernah membuat kajian tentang biografinya menegaskan bahawa maklumat perkembangan awal hidupnya terlalu sedikit yang diperolehi, namun secara logiknya dapat kita mengandaikan bahawa beliau pada peringkat awalnya adalah mendapat didikan dan asuhan agama seperti juga kanak-kanak lain pada masa itu. Berdasarkan kepada satu petunjuk bahawa keluarga beliau adalah ahli agama yang bijak dan terkenal pada masa itu.

Sebagai seorang kanak-kanak yang terdedah dengan pengajian tradisional Islam, beliau mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Fardhu ’Ain, membaca, menulis, menghafaz al-Quran dan sebagainya lagi. Apabila umurnya meningkat remaja, beliau telah mempelajari berbagai cabang ilmu Islam yang pada lazimnya dipelajari oleh para pemuda pada masa itu. Sesuai dengan zaman tersebut, Kota Iskandariah merupakan salah sebuah pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang penting di Mesir sehingga menjadi tumpuan para ilmuan pada ketika itu.

Antara bidang ilmu yang berkembang pesat di Kota Iskandariah pada ketika itu ialah ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu usuluddin dan tidak ketinggalan juga dengan ilmu tasawuf . Ibn Ataillah mempelajari ilmu-ilmu zahir seperti feqah, tafsir, hadis, falsafah dan lainnya dari sebuah madrasah fiqh mazhab Maliki yang terkenal di Iskandariah pada masa itu. Madrasah ini diasaskan oleh oleh seorang ulama yang terkenal dalam Mazhab Maliki iaitu Syeikh Abu Hassan al-Ibyari yang meninggal dunia pada pada tahun 618H.

Ibn Ataillah sangat bertuah kerana sempat berguru dengan ramai ulama terkenal. Dalam ilmu fiqh, beliau berguru dengan seorang ahli fiqh terkenal bernama Syeikh Nasir al-Din Ibn Munir. Manakala dalam bidang ilmu hadis pula beliau berguru dengan Syeikh Shihab al-Din Abu Ma’ali yang terkenal dengan gelaran Syeikh al-Abraquhi. Dalam bidang nahu dan tata bahasa Arab, beliau berguru dengan Syeikh al-Muhyi al-Mazuni, seorang ulama yang setaraf dengan Syeikh Ibn al-Nuhas yang terkenal di Mesir pada ketika itu. Ibn Ataillah juga pernah berguru dengan al-Syeikh al-Imam al-Syaraf al-Din al-Dimyati yang hidup antara tahun 613-705 H. Manakala dalam bidang usul fiqh, tauhid, falsafah, dan mantiq pula, beliau pernah berguru dengan Syeikh Muhammad Ibn Mahmud yang terkenal dengan gelaran Shamsuddin al-Isbahaniy.

ULAMA FIQH MAZHAB AL-MALIKI

Berdasarkan kepada beberapa fakta yang berkaitan dengan kegiatan beliau seperti yang telah dihuraikan di atas, maka tidak menghairankan bahawa Ibn Ataillah semasa mudanya sudah menjadi seorang ahli feqah yang terkenal dalam mazhab Maliki, sebelum menceburkan diri dalam ilmu dan amalan tasawuf.

Semasa bergiat aktif dalam bidang fiqh, beliau banyak memberikan fatwa tentang hukum hakam kepada orang ramai. Seperti ulama-ulama lain dalam bidang fiqh, beliau sering meragui kebenaran ilmu dan amalan tasawuf. Beliau sering mempertikaikan kedudukan ulama tasawuf dan para pengamalnya. Tidak salah jika dikatakan Ibn Ataillah adalah salah seorang yang lantang menentang ilmu tasawuf, khasnya ilmu tasawuf yang dipelopori oleh Tariqah al-Syadziliyyah.

MENJADI ULAMA TASAWUF

Allah SWT telah menentukan bahawa Ibn Ataillah menjadi seorang tokoh ilmu tasawuf yang masyhur. Keraguannya terhadap kebenaran ilmu tasawuf amnya, dan terhadap Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi khasnya, telah bertukar menjadi keyakinan yang teguh dan kental. Perubahan tersebut adalah disebabkan oleh desakan batinnya yang sentiasa ingin mengetahui kemungkinan perkara yang ditentang selama ini dan dianggap sebagai salah itu adalah benar.

Sejak pertemuan pertama tersebut, beliau terus mendapat didikan serta asuhan dari gurunya, al-Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi dalam ilmu dan amalan tasawuf khasnya Tariqat al-Syadziliyyah. Beliau adalah murid kesayangan Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi. Hubungan mereka berdua sentiasa rapat sesuai dengan syarat dan prinsip-prinsip tariqah. Beliau mendapat didikan serta asuhan dari Syeikhnya selama kira-kira 12 tahun. Dalam masa yang singkat Ibn Ataillah telah berupaya mengarang kitabnya yang tersohor dalam ilmu tasawuf iaitu 'Al-Hikam' semasa al-Syeikh Abu al-’Abbas masih hidup dan al-Hikam mendapat pengesahan dari Syeikhnya.

Satu babak baru dan mencabar dalam sejarah kehidupan Ibn Ataillah bermula apabila beliau berpindah ke Kaherah. Di sini beliau menyebarkan ilmu pengetahuannya, baik yang zahir mahu pun ilmu batin iaitu ilmu tasawuf. Tentunya beliau menjadi orang penting (mursyid) dalam Tariqat Syadziliyyah, terutamanya setelah kewafatan gurunya Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi. Beliau bukan sahaja menyebarkan ilmu tersebut kepada orang ramai di tempat-tempat awam tetapi juga berkesempatan menjadi pensyarah di Universiti al-Azhar dan di Madrasah al-Mansuriyyah.

DIDIKAN DAN ASUHAN

Pengajaran dan asuhannya mendapat sambutan yang baik dari semua lapisan masyarakat Mesir, khasnya di Kota Kaherah. Beberapa tokoh terkenal merekodkan bagaimana keadaan dan suasana sambutan orang ramai terhadap pengajaran dan asuhan beliau itu. Antaranya ialah Ibn Hajar al-’Asqalany menyebutkan:
"Ibn Ataillah Askandary itu bersyarah dengan kata-kata yang melunakkan hati, di atas sebuah kerusi, di Universiti al-Azhar. Beliau menyulamkan ajaran ahli tasawuf dengan ajaran angkatan salaf dan kehalusan ilmu Islam, maka ramailah para pengikutnya.”

Ibn Ataillah berperanan penting meneruskan kesinambungan pengajaran dan penyebaran, asuhan dan didikan Islam khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf Tariqah al-Syadziliyyah. Malahan menurut catatan Dr Al-Taftazaniy, beliau sebenarnya berperanan penting mempopularkan gerakan tariqah-tariqah pada zamannya dengan mengajak orang ramai mengikuti Tariqah al-Syadziliyyah selepas ketiadaan syeikhnya.

Malahan lebih jauh dari itu, Dr. Al-Taftazaniy berpendapat bahawa Ibn Ataillah adalah sebagai contoh yang ulung dalam bidang tasawuf di Mesir di akhir kurun ke-7 Hijrah dan pemimpin yang penting dalam pembentukan tariqat dan tasawuf aliran Syadziliyyah. Dengan ketokohan tersebut, beliau dapat mempertahankan dan menangkis tohmahan yang ditujukan oleh golongan yang mempertikaikan ajaran tasawuf ke atas pengamal tariqat tasawuf khasnya Tariqat al-Syadziliyyah.

Hasil kesungguhan dan penat lelah Ibn Ataillah dalam usaha mendidik dan mengasuh murid-muridnya selama kira-kira 23 atau 24 tahun di Kaherah, maka lahirlah beberapa orang muridnya yang terkenal dalam usaha menyambung dan menyebar, mendidik dan mengasuh orang ramai dalam ilmu dan amalan Tariqah al-Syadziliyyah. Antara murid-muridnya yang terkenal ialah Syeikh Taqiy al-Din al-Subkiy (w.756H), ayah kepada Taj al-Din al-Subkiy, pengarang kitab Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra (w.771H), Syeikh Daud Ibn ’Umar Ibn Ibrahim al-Syadziliy terkenal dengan gelaran Ibn Bakhula, pengarang kitab al-Lata’if al-Mardiyyah dan al Syeikh Abu al-Abbas Ahmad Ibn Milaq al-Iskandari al-Usuliy (w.749 H).

TULISAN

Pengajaran dan asuhan yang dilakukan oleh Ibn Ataillah bukan sekadar lisan dan hal semata-mata, tetapi usaha tersebut meliputi juga dalam bidang penulisan. Selain dari murid-murid yang ramai, beliau juga meninggalkan kepada generasi kemudian, di Mesir khasnya dan bagi rakyat Malaysia amnya, karya-karya berharga dalam bidang ilmu pengetahuan khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf. Antara hasil karya Ibn Ataillah yang berupa kitab dan risalah adalah:
1- Al-Hikam (Kitab yang mengandungi adab-adab dalam ilmu tariqah dan tasawuf, ibadah, tawhid, zikrullah, maqamat, dan ahwal dan sebagainya)
2- Al-Munajat (Sebuah risalah kecil yang mengandungi doa-doa. Risalah ini menurut Dr. al-Taftazaniy disusun oleh Ibn Ataillah ketika beliau mengarang dan menyusun kitabnya al-Hikam)
3- Al-Wasiyyah (Sebuah risalah kecil mengandungi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada para sahabat dan anak muridnya di Iskandariah. Al-Wasiyyah boleh didapati pada akhir kitab Lata’if al-Minan)
4- Al-Tanwer fi Isqat al-Tadbir (Kitab ini mengandungi ajaran yang berkait dengan Tauhid Rububiyyah)
5- Lata’if al-Minan (Kitab ini mengandungi biografi atau manaqib gurunya, Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi)
6- Taj al-’Arus al-Hawi li Tahdhib al-Nufus (Kitab ini mengandungi nasihat dan panduan bagi ahli tasawuf, khasnya mengenai cara-cara mendapatkan tazkiyyat al-nafs)
7- Al-Quds al-Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufarrad (Kitab ini mebicarakan tentang zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya dan af’al-Nya dari sudut ilmu kalam dan pengalaman dhauqiyyah sufi)

KESIMPULAN

Ibn Ataillah Askandary adalah seorang tokoh yang terkenal di zamannya. Pengorbanan yang dilakukannya dalam bidang pendidikan dan asuhan telah melahirkan ramai golongan ulama terkemuka yang meneruskan kesinambungan budaya intelektual pada zaman berikutnya. Tidak ketinggalan juga dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beliau menerusi tulisannya khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf yang telah memberikan kesan yang sangat mendalam dalam hubungan dua hala dari sudut budaya dan ilmu di kalangan rakyat Malaysia sejak sekian lama.

Wallahua'lam.